gold YELLOW 14K FLAKE SNOW CHARM PENDANT riki18b010816-Precious Metal without Stones